Regulament intern2019-11-22T13:12:19+00:00

CAPITOLUL  I   DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi funcţionarea învăţământului primar şi gimnazial în Şcoala Gimnaziala „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, jud. Neamţ.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru director, consilier educativ, personalul didactic de predare şi de instruire practică, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, pentru elevi şi părinţi/reprezentanţi legali ai acestora care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art.3. Prezentul Regulament intern este elaborat de membrii Consiliului de Administraţie al şcolii, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art.4. Regulamentul a fost dezbătut în Consiliul Profesoral al şcolii şi aprobat de Consiliul de Administraţie din 23.09.2012

CAPITOLUL   II PROGRAMUL   ZILNIC

Art.5. Orele didactice se desfăşoară în 5 zile pe săptămână: de luni până vineri, inclusiv, în două schimburi.

Art.6. Zilnic, programul începe la ora 8,00 şi se încheie la ora 18,00.

Art.7. Ciclul primar îşi desfăşoară programul de la ora 8,00 la ora 11,30 (12,20).

Art.8. Ciclul gimnazial, de la Şcoala Gimnaziala Căciuleşti îşi desfăşoară programul de la ora 8,00 la ora 14,00,  iar la Şcoala Gimnaziala „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov de la orele 12,10 la orele 18.

Art.9. O oră didactică durează 50 minute cu o pauză de 10 minute în învăţământul gimnazial, cât şi cel primar la Şcoala Căciuleşti.

Art.10.La Şcoala Gimnaziala „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov la ciclul gimnazial nu este pauză mare.

Art.11. Clasele primare, în ultimele 5 minute ale orei desfăşoară activităţi extracurriculare recreative.

Art.12. Trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial se face cu o pauză de 30 minute.

Art.13. Ciclul primar are o pauza mare ce durează 10 minute: 9,35-9,55.

Art.14. Ciclul gimnazial are o pauză mare ce durează 10 minute după a treia oră de curs.

Art.15. Programul directorului se desfăşoară astfel: 8,30 -16,30.

Art.16. Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 7,30 – 18,30,  în funcţie de orar.

Art.17. Programul  compartimentului secretariat se desfăşoara astfel:

–        luni, miercuri, vineri : 7,45 – 15,45

–        marţi, joi: 10,00 – 18,00 ,  cu posibilitate de modificare funcţie de nevoile şcolii

–        pentru perioada de vacanţă:  8,00-16,00

Art.18. Programul compartimentului contabilitate se desfăşoară astfel:

–        luni, miercuri, vineri : 10,00 – 18,00

–        marţi, vineri : 7,45 – 15,45 , cu posibilitate de modificare funcţie de nevoile şcolii

–        pentru perioada de vacanţă: 8,00-16,00

Art.19. Programul compartimentului administrativ se desfăşoară după cum urmează:

– muncitorii de întreţinere 8,00-16,00 cu consemnarea în caietul personal a activităţilor desfăşurate. Programul se efectuează în toate şcolile arondate.

– programul personalului de îngrijire se desfăşoară astfel:

– Şcoala Girov – 6,30 – 8,00 şi 13 -19,30 (Zaharia Simona), pentru perioada de vacanţă 8,00-16,00

– 8,00-13,00 şi 16,30-19,30 (Nastase Monica)

– Şcoala  Căciuleşti – pentru perioada în care nu se face foc programul este: 6,45 – 14,45, iar pentru perioada de iarnă se vor plăti ore suplimentare pentru activitatea desfăşurată la centrală.

– Şcoala Gura Văii – programul pe parcursul desfăşurării orelor de curs este: 6,30 -8,30  şi 13,00 – 15 , iar pe perioada vacanţelor este 7,00- 11,00

Art.20. Programul bibliotecii şcolare se desfăşoară: 2 ore zilnic.

CAPITOLUL   III  SECURITATEA INSTITUŢIEI ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ

Art.21. Securitatea şcolii presupune participarea următorilor factori:

– elevi de serviciu pe şcoală împreună cu

profesorii/învăţătorii de serviciu

– personalul administrativ de întreţinere

– personalul de pază al primăriei

Art.22. Accesul în şcoală al elevilor, întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor persoane se face printr-o singură intrare aflată sub supravegherea elevilor de serviciu, profesor/învăţător de serviciu.

Art.23. Persoanele străine au accesul limitat în şcoală fiind obligate să se legitimeze şi să aştepte în holul de la intrare unde se află elevul de serviciu.

Art.24. Deplasarea elevilor în pauze este interzis la magazinele de lângă şcoli şi pe stradă, pachetul de masă cumpărându-se odată cu venirea la şcoală.

Art.25. Serviciul pe şcoală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele, cât şi pentru elevii programaţi,  conform graficului de serviciu.

Art.26. Supravegherea elevilor la intrare/ieşire din şcoală, cât şi în timpul pauzelor va fi asigurată de către profesorul/învăţătorul de serviciu, conform graficului de serviciu.

Art.27. Securitatea zilnică a  cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretarului/contabiluilui şcolii /prof.coordonator, cu cadrele didacitice de serviciu, predarea şi primirea cataloagelor se va face între învăţător/profesor şi secretar/contabil , iar la şcolile cu dublu simultan siguranţa catalogului  revine învăţătorului.

Art.28. Nerespectarea atribuţiilor sau neefectuarea serviciului la nivelul şcolii atrage după sine o serie de sancţiuni.

Art.29. Sancţiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, implicat în asigurarea securităţii şcolii, care nu efectuează sau nu respectă atribuţii privind serviciul pe şcoală sunt:

-atenţionare verbală în cadrul Consiliului de Administraţie

-atenţionare scrisă în cadrul Consiliului de Administraţie

-retragerea fondului de premiere de 2%

-diminuarea calificativului anual

Art.30. Sancţiunile aplicate elevilor care nu efectuează sau nu îndeplinesc atribuţiile privind serviciul pe şcoală sunt:

-mustrări verbale

-mustrarea în faţa colectivului de elevi şi al părintelui

-mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare.

CAPITOLUL  IV COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTAŢIA  ELEVILOR

Art.31. Elevii sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii.

Art.32. La intrarea şi la ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele regului:

a)   să evite aglomerarea la intrarea /ieşirea pe uşa şcolii

b)   să se deplaseze în ordine şi fără să alerge

c)   să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici

d)   să nu se împingă sau să-şi pună piedică

Art.33. În incinta şcolii, elevii trebuie să respecte urmatoarele reguli:

–        să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, la toaletă şi curtea şcolii

–        să se deplaseze în ordine, fără să alerge pe holuri şi în clase

–        să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe holuri

–        să nu se urce pe bănci

–        să nu se urce pe pervazul ferestrelor sau să se aplece /să sară afară

–        să umble la instalaţia electrică

–        să manifeste respect faţă de cadre didactice, faţă de întregul personal al şcolii, faţă de ceilalţi colegi

–        să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase,  precum: injurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare

–        să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv

–        să nu deterioreze bunurile şcolii

–        să păstreze curăţenia şi să folosească în mod civilizat toaletele

–        să nu aibă telefoane mobile la şcoală

Art.34. Privind introducerea de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament precizează:

-este interzis introducerea băuturilor alcoolice

-este interzis introducerea ţigărilor, chibriturilor şi brichetelor în şcoală

-este interzis fumatul în şcoală

-este interzis introducerea cuţitelor şi a altor obiecte contondente

-este interzis: introducerea materialelor pornografice, a materialelor de propagandă politică, religioasă, introducerea, reclama şi comercializarea în şcoală a oricăror produse, fiind exceptate cele cu uz didactic

-este interzis introducerea în şcoli a obiectelor şi a substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor, sprayurilor paralizante sau cu alte efecte

-este interzis introducerea în şcoala a pistoalelor cu apă/bile şi a altor obiecte deranjante

Art.35. Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală o  ţinută decentă (uniforma clasei), iar la clasele I-IV uniformă.

CAPITOLUL V DIRECTORUL

Art.36. Proiectează, coordonează şi controlează întreaga activitate a unităţii de învăţământ.

Art.37. Colaborează cu membrii Consiliului de Administraţie în rezolvarea tuturor problemelor şcolare.

Art.38.  Verifică proiectarea, programarea activităţii consilierului cu munca educativă.

Art.39.  Răspunde de asigurarea condiţiilor de primire-recepţie, păstrare şi distribuire a produselor alimentare pentru preşcolari şi şcolarii claselor I-VIII.

Art.40. Directorul şcolii întocmeşte programul managerial propriu, evaluează periodic modul de realizare a obiectivelor propuse şi prezintă un raport sintetic.

Art.41. Răspunde de asigurarea condiţiilor pentru activităţi.

CAPITOLUL   VI CONSILIERUL  CU  MUNCA  EDUCATIVĂ

Art.42. Îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate şi preia toate prerogativele în lipsa acestuia.

Art.43. Elaborează planul managerial propriu.

Art.44. Proiectează şi coordonează activităţile educative şcolare şi extraşcolare.

Art.45. Verifică, asistă, evaluează activităţile educative la nivelul fiecărei clase.

Art.46.  Monitorizează activitatea educativă în vederea evaluării cadrelor didactice şi acordării calificativelor.

Art.47. Întocmeşte şi completează dosarele prevăzute în fişa postului.

Art.48. Elaborează rapoarte sintetice periodice privind compartimentele muncii educative.

Art.49. Acordă consiliere elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor.

CAPITOLUL   VII CADRELE DIDACTICE

Art.50. Cadrele didactice vor respecta programa şi vor consemna activitatea didactică în condica de prezentă.

Art.51. Vor prezenta dovezi ale pregătirii pentru lecţie (schiţe şi proiecte didactice, materiale didactice, etc.).

Art.52. La terminarea fiecărei ore vor însoţi elevii până la ieşirea din şcoală, predându-i profesorului sau elevului de serviciu.

Art.53. Vor participa la activităţile de perfecţionare la nivel local, zonal şi judeţean.

Art.54. Vor desfăşura ore de pregătire suplimentară gratuită diferenţiată: program de reabilitare şcolară a elevilor cu dificultăţi, pregătirea lotului de performanţă în vederea participării la concursuri.

Art.55. Vor desfăşura activităţi şcolare şi extraşcolare educative, conform programelor prezentate consilierului cu munca educativă.

Art.56. Vor răspunde la solicitarea conducerii şcolii în soluţionarea problemelor care apar.

Art.57. Vor colabora cu ONG-uri în vederea susţinerii demersului educativ.

Art.58. Vor avea o ţinută decentă, corespunzătoare cadrului educativ.

Art.59. Este interzisă implicarea în strângerea oricăror fonduri. Acestea se administrează numai de Comitetul de părinţi.

CAPITOLUL   VIII CADRELE DIDACTICE DE SERVICIU

Art.60. Cadrele didactice care sunt de serviciu în şcoală îşi desfăşoară programul de la orele 7,30 la 12,30 respectiv 11,30-18,30 (Şcoala Girov), 7,30-12,30 şi 7,30 – 14,30 (Şcoala Căciuleşti), iar la celelalte structuri programul va fi cel de lucru al fiecărui cadru didactic.

Art.61. Cadrele didactice de serviciu au obligaţia de a asigura liniştea şi disciplina în cadrul şcolii, pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Art.62. Cadrele didactice de serviciu  se vor afla în pauze în mijlocul elevilor, asigurând rezolvarea problemelor ivite.

Art.63. Urmăresc păstrarea bazei materiale a şcolii.

Art.64. Împreună  cu profesorul consilier cu proiecte şi programe educative răspunde de întreaga activitate din şcoală, rezolvând stările conflictuale de orice natură.

Art.65. Învăţătorii şi educatoarele vor supraveghea copiii în timpul mesei, asigurând igiena.

Art.66. Solicită personalul de îngrijire pentru rezolvarea problemelor de igienă a locurilor de studiu şi anexelor.

Art.68. La terminarea orelor învăţătorul/profesorul de serviciu va supraveghea urcarea în microbuz a elevilor.

Art.69. Împreună cu elevul de serviciu verifică starea de igienă, lumina, căldura din spaţiile şcolii şi consemnează în caiet.

Art.70. Răspunde de starea şi numărul cataloagelor care vor fi puse în siguranţă.

Art.71. Informează directorul şcolii asupra problemelor deosebite semnalate în ziua respectivă.

CAPITOLUL  IX ELEVII DE SERVICIU IN SCOALA

Art.72. Asigura semnalizarea sonora a inceputului si finalului orelor cu ajutorul soneriei şi clopoţelului;

Art.73. In timpul orelor de curs asigura paza holurilor si a intrarilor scolii prin legitimarea persoanelor straine şi asigurarea conducerii acestora la persoanele ce urmează să le soluţioneze problemele pentru care au venit;

Art.74. În cazul persoanelor straine ce creaza probleme, elevul cere ajutorul profesorului de serviciu ;

Art.75. Elevii de serviciu in clasa asigura curatenia, disciplina in timpul programului scolar; asigura creta si buretele ud la tabla;

Art.76. Elevii de serviciu in clase vor fi prezenti la scoala la ora 7,45 dimineata, respectiv la  11,45 dupa-amiaza.

CAPITOLUL   X ELEVII

Art.77. Participă la orele înscrise în orar.

Art.78 Trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă.

Art.79. La finalul orelor, evacuează sălile de clasă şi holurile şcolii.

Art.80. Asigură curăţenia şi disciplina la nivelul clasei lor, respectă mijloacele fixe aflate în dotare: bănci, table, dulapuri, tablouri, geamuri, îşi aduc aportul la înfrumuseţarea lor.

Art.81. Tratează cu respect cadrele didactice, personalul auxiliar, personalul de serviciu.

Art.82. Respectă persoanele cu care vin în contact, folosind un limbaj adecvat.

Art.83. Este interzis elevilor:

– distrugerea documentelor şcolare;

– deteriorarea bunurilor;

– aducerea şi difuzarea unor materiale care să atenteze la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţiunii;

– să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

– să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen;

– să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor, concursurilor etc.;

– să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în unitatea de învăţământ sau în perimetrul acesteia;

Art.84. Sunt obligaţi să aibă carnetul de note asupra lor şi să-l prezinte profesorului/învăţătorului pentru consemnarea notelor.

Art.85. Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

CAPITOLUL   XI BIBLIOTECARUL

Art.86. Este direct subordonat directorului şcolii.

Art.87. Stabileşte şi respectă programul zilnic.

Art.88. Întocmeşte programul de activităţi, solicitând cadrele didactice pentru activităţile de masă.

Art.89. Proiectează şi organizează întreaga activitate a bibliotecii, conform fişei postului.

CAPITOLUL   XII  SECRETARIAT

Art.90. Stabileşte şi afişează programul, precizând orele de lucru cu publicul.

Art.91. Respectă programul, respectând sarcinile conforme cu fişa postului.

Art.92. Asigură securitatea documentelor şcolare şi a celor de arhivă.

Art.93. Supraveghează modul de folosire a telefonului din dotarea unităţii, consemnând în registrul de evidenţă fiecare convorbire.

Art.94. Conferă informaţii privind salarizarea, datele consemnate în cartea de muncă la cererea titularului.

Art.95. Atenţionează angajaţii în timp util privind trecerea la o nouă treaptă de salarizare.

CAPITOLUL   XIII  PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE

Art.95. Respectă programul zilnic.

Art.96. Asigură igiena localului şcolii şi a clădirilor anexe.

Art.97. Supraveghează focurile în timpul iernii, alimentează sobele cu combustibil (unde este cazul).

Art.98. Răspunde de toate bunurile cu care este dotat sectorul încredinţat.

Art.99. Rezolvă cu responsabilitate sarcinile de serviciu, conform fişei postului.

Art.100. Răspunde solicitărilor cadrelor didactice privind rezolvarea unor probleme de igienă ivite pe parcursul programului.

Art.101 Asigură prezenţa în şcoală în timpul activităţilor extracurriculare, de la sfârşitul săptămânii sau în vacanţă.

Art.102 Asigură, pe timpul iernii, căldura şi îngrijirea florilor din toate sălile de clasă.

Art.103 Răspunde de paza şcolii şi anunţă factorii responsabili în caz de incendiu, dezastru, furturi.

Art.104. Este interzis intrarea în şcoala sub influenţa băuturilor alcoolice.

CAPITOLUL   XIV TRANSPORTUL ELEVILOR LA / DE LA ŞCOALĂ

Art.105. Transportul elevilor la/de la şcoală în altă localitate a comunei, cu microbuzul şcolar, este gratuit.

Art.106. Directorul şcolii crează condiţii pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu securitatea transportului.

Art.107. Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării şi să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport şi să respecte programul de deplasare a microbuzelor.

Art.108. Elevii sub 14 ani nu au voie să meargă în faţă.

Art.109. Obligativitatea respectării regulilor semnate de elevi şi părinţi. În caz contrar vor răspunde disciplinar şi material pentru prejudiciile create.

CAPITOLUL  XV DISPOZITII FINALE

Art.110. Fiecare din resursele umane la care se face referire în prezentul regulament,  va lua cunoştinţă de drepturile şi datoriile sale, la începutul anului şcolar.

Art.111. Nerespectarea prezentului Regulament de ordine interioară atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi. Sancţiunile sunt stabilite de Comisia de disciplină din unitate.

Art.112. Prezentul Regulament, precum Regulamentul de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitare, constituie baza legală, pentru Comisia de disciplină stabilită la nivelul şcolii;

Art.113. Prezentul regulament va intra în vigoare la data aprobării şi afişării, când devine obligatoriu şi va fi valabil pe parcursul întregului an şcolar 2012-2013.